🔹 محور های همایش 🔹

💢 اهداف ویژه: 🔺 ارائه تازه های پژوهشی در حیطه های مختلف علوم بهداشتی 🔺 گردهمایی برای یک صدا شدن در استقرار نظام سلامت کشور 🔺 بستری برای بیان ایده های کاربردی برتر در راستای ارتقای سلامت در بخش های مختلف 🔺 حرکت در راستای کاربردی کردن تحقیقات علوم بهداشتی به منظور ارتقای سلامت جامعه
بهداشت محیط

بهداشت محیط

✅ آلودگی آب، کنترل و تصفیه

✅ فاضلاب، جمع آوری و تصفیه

✅ آلودگی هوا، روش های ارزیابی و کنترل

✅ مدیریت پسماند

✅ کلیات بهداشت محیط

✅ ارزیابی استاندارد ها و توسعه پایدار

✅ بیوتکنولوژی، بهداشت محیط و محیط زیست

محور های همایش دهم

محور های همایش دهم

بهداشت عمومی

بهداشت عمومی

✅ سبک زندگی سالم، خود مراقبتی در بیماریها
✅ سواد سلامت، عدالت در نظام سلامت
✅ آسیب های اجتماعی- روانی سلامت
✅ استراتژیهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

✅ آینده پژوهی درآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
✅ نوآوری در فعالیت های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

✅ مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی در نظام سلامت

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

✅ شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار (شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و ارگونومی)
✅ سم شناسی و روش های نوین پایش های بیولوژیکی
✅ ارگونومی و مدیریت آن در محیط کار (شناختی، سازمانی و سایر)
✅ ایمنی و ارزیابی ریسک در محیط کار
✅ چالش ها و دستاوردهای بهداشت حرفه ای در ایران و جهان
✅ ارتقای اقتصادی در سایه بهداشت حرفه ای

✅ مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی

✅ اپیدمیولوژی بیماری های واگیر، غیر واگیر و عوامل خطر
✅ اپیدمیولوژی بیماری های بازپدید و نو پدید
✅ اپیدمیولوژی بهداشت روان
✅ اپیدمیولوژی سرطان، تغذیه و سبک زندگی
✅ اپیدمیولوژی حوادث و بلایا
✅ اپیدمیولوژی اجتماعی و عوامل تعیین کننده سلامت
✅ ارزشیابی مداخلات بهداشتی- درمانی و نظام سلامت

فیلم کوتاه

فیلم کوتاه

✅ ارتقائ سطح آگاهی

✅ ایجاد زمینه کسب و کار

✅ گسترش امید و کارآفرینی (به ویژه در بین دانشجویان رشته های علوم بهداشتی)

✅ ارتقای سطح سلامت بهداشت

✅ سایر موضوعات همایش دهم

 ✅ درباره همایش:

✅ درباره همایش:

دبیرخانه ی همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی در سال1383، توسط بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع به کار کرد و 6 دوره از همایش تازه های علوم بهداشتی در این دانشگاه انجام شد، بعد از ادغام دانشگاه ایران و تهران دبیر خانه ای در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران دایر شد و سه همایش (تازه های علوم بهداشتی، SDH و مدیریت) در ذیل آن قرار گرفت.

در سال 1391 دبیر خانه به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ره) منتقل شد. تاکنون سه دوره همایش در این دانشگاه برگزار گردیده است و طی این سه دوره (هفتمین و هشتمین و نهمین) بیش از 1000 مقاله توسط دبیر خانه این دانشکده دریافت گردیده است.

مدیران همایش

The 10 th University Students Conference on Innovation in Health Sciences
دکتر علی رمضانخانی
دکتر علی رمضانخانی
رئیس همایش و رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(ره)
مهندس سعید غفاری
مهندس سعید غفاری
دبیر اجرایی
مهندس زهرا پنجعلی
مهندس زهرا پنجعلی
دبیر علمی همایش
مهندس مجید حاجی بابایی
مهندس مجید حاجی بابایی
دبیر همایش

حامیان همایش

The 10 th University Students Conference on Innovation in Health Sciences

مهـلــت ارســـــــــــال چکیده مقالات و فیـلـــــــم کـوتاه تا 31 فروردین ماه 1396(تمدید شد)

آخرین اخبار: