فرم ثبت نام و پرداخت هزینه شرکت ها

ثبت نام سازمان ها و شرکت ها برای حضور در همایش دهم

  • مشخصات نماینده شرکت یا ارگان:

  • مشخصات شرکت یا ارگان:

  • درخواست:

  • قرارداد باید توسط شرکت تکمیل و مهر گردد و برای دبیرخانه ارسال شود. فایل قرارداد وجود دارد.
  • پیشفرض رایگان همایش: تا 3 نفر/ به ازای هر نفر اضافه 40.000 تومان به هزینه ها اضافه میشود.
  • این مبلغ را تلفنی باید با دبیرخانه توافق کنید.
  • 0 ریال
    به مجموع عدد فوق یک در صد توسط درگاه پرداخت اضافه خواهد شد.