رد کردن لینک ها

محور های همایش چهاردهم


دبیرخانه چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

به گزارش سرکار خانم فلاح دبیرعلمی چهاردهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور، محور های همایش چهاردهم به شرخ ذیل می باشد.

محور پنل های چهاردهمین همایش تازه های علوم بهداشتی

 

 • بهداشت عمومی
 • سبک زندگی سالم، خود مراقبتی در بیماری ها
 • استراتژی های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 • تکنولوژی های نوین سلامت و کاربرد آن در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 • محیط های ارتقاء دهنده سلامت
 • سواد سلامت
 • آسیب های اجتماعی-روانی سلامت
 • سلامت سالمندی
 • مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در نظام سلامت
 • رفتارهای پیشگیرانه و کووید 19
 • ارتقاء سلامت و کووید 19

Healthy lifestyle, self-care in diseases

Health education and health promotion strategies

New health technologies and its application in health education and health promotion

Health promoting environments

Health literacy

Socio-psychological damage to health

Elderly health

Management of health services in the health system

Preventive behaviors and Covid 19

Health promotion and Covid 19

 

 • اپیدمیولوژی

 

 • اقدامات مرتبط با پیشگیری و کنترل کووید- 19
 • مدیریت بالینی کووید19/ درمان دارویی/ مراقبت های ویژه/تست های غربالگری و پروفیلاکسی
 • واکسیناسیون کووید-19    
 • اپیدمیولوژی بیماری های واگیر  
 • اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر
 • روش و مدل ها در اپیدمیولوژی   
 • اپیدمیولوژی اجتماعی
 • اپیدمیولوژی بالینی
 • فارموکو اپیدمیولوژی
 • ژنتیک اپیدمولوژی و اپیدمیولوژی مولکولی
 • اپیدمیولوژی بیمارستانی
 • اپیدمیولوژی در تغذیه

Prevention & Control Measures of Covid-19

Clinical Management (Screening/Drug Treatment/Critical Care/Prophylaxis)

Vaccination of Covid-19

Epidemiology of Communicable Diseases

Epidemiology of non- Communicable Diseases

Method & Modeling in Epidemiology

Social Epidemiology

Clinical Epidemiology

Pharmaco Epidemiology

Genetic Epidemiology & Molecular Epidemiology

Hospital Epidemiology

Nutritional Epidemiology

 

 

 • بهداشت محیط
 • فناوری های نوین در پایش و کنترل آلودگی های محیط زیست (آب ، فاضلاب ، هوا ، پسماند)
 • ارزیابی ریسک بهداشتی و زیست محیطی
 • کار آفرینی و فرصت های شغلی در بهداشت محیط
 • ارزیابی بار بیماری های ناشی از عوامل خطر محیطی در ایران
 • اثرات تغییر اقلیم برکیفیت هوا و سلامت
 • پاندمی کرونا و چالش های زیست محیطی
 • استفاده مجدد از آب و مدیریت بحران آب
 • بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 • آلودگی و پالایش خاک
 • پرتوهای محیطی و اثرات آن بر سلامت

Novel technologies for monitoring and control of environmental pollution (water,waste water, air, waste)

Environmental and health risk assessment

Entrepreneurship and business opportunities in environmental health

Assessment the burden of diseases caused by environmental risk factors in Iran

Impacts of Climate Change on Air Quality and Human Health

COVID-19 pandemic and environmental challenges

Water reuse and water crisis management

Food hygiene and safety

Soil Contamination and purification

Environmental radiations and its impacts on health

 • بهداشت حرفه ای
 • روش های کاربردی در ارزیابی و کنترل مواجهه با عوامل مخاطره آمیز (شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیک)
 • نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و مدلسازی در سم شناسی مشاغل
 • مدلسازی و تحلیل پیامد در ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • متدهای نوین ارزیابی و مدیریت ریسک و نرم افزارها
 • ارزیابی کیفیت هوای درون ساختمان در مشاغل
 • اصول، سياست ها، و راهبرهای ملی و بین المللی در توسعه ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • چالش های مربوط به تکنولوژی های نو پدید در بهداشت حرفه ای
 • چالش های ایمنی و سلامت شغلی در پاسخ به کووید-19 (مشاغل نوپدید در دوره ی پاندمی کووید 19)

 

Practical methods for assessment and control of exposure to risk factors (chemical, physical and biological (

Nanotechnology, biotechnology and modeling in occupational toxicology

Modeling and analysis of consequences in occupational safety and health

New methods of risk management and software

Evaluation of indoor air quality

National and international principles, policies, and guidelines for the development of occupational safety and health

Challenges related to emerging technologies in occupational health

Occupational Safety and Health Challenges in Response to Covid-19 (Emerging Occupations in the Covid 19 Pandemic)

 

 • ارگونومی

 

 • ارگونومی در بحران
 • ارگونومی در دورکاری
 • نقش ارگونومی در اقتصاد
 • جایگاه ارگونومی در اصول سیاست ملی و توسعه پایدار
 • کارافرینی در ارگونومی
 • ارگونومی سازمانی و مشارکتی
 • ارگونومی در طراحی
 • روش‎ها و فناوری‎ های نوین در ارگونومی
 • ارگونومی شناختی و نوروارگونومی
 • ارگونومی در صنایع نظامی
 • ارگونومی در جمعیت ‎های خاص (سالمندان، معلولین جسمی و حرکتی، کودکان)

 

Ergonomics in crisis

Ergonomics in telecommuting

The role of ergonomics in economics

The position of ergonomics in the principles of national policy and sustainable development

Entrepreneurship in ergonomics

Organizational and participatory ergonomics

Ergonomics in design

New methods and technologies in ergonomics

Cognitive ergonomics and neuroergonomics

Military ergonomics

Ergonomics in specific populations (elderly, physically disabled, children)

 

 

 • مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
 • مدیریت موثر و کنترل ریسک
 • نوآوری در مدیریت سلامت ،ایمنی و محیط زیست
 • ارزیابی و شناسایی شاخص های فرهنگ HSE و راهکارهای ارتقا آن
 • کاربرد تکنولوژی های نوین در مدیریت موثر سلامت، ایمنی و محیط زیست
 • اقتصاد در HSE و نقش آن بر مسائل اقتصادی-اجتماعی
 • فرهنگ عمومی و نقش آن در پذیرش لزوم رعایت استاندارد های بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • پایداری شهری به کمک پیاده سازی اصول مبتنی بر HSE
 • تاب آوری جوامع شهری و صنعتی
 • بررسی درک ریسک و مدیریت ریسک کووید 19
 • رویکرد HSE در پیشگیری از کووید 19 و اقدامات بازگشت به کار

 

Effective management and risk control

Innovation in health, safety and environmental management

Evaluate and identify HSE culture indicators and promotion strategies

Application of new technologies in effective management of health, safety and environment

Economics in HSE and its role on socio-economic issues

General culture and its role in accepting the need to comply with health, safety and environmental standards

Urban sustainability through the implementation of HSE-based principles

Literacy of urban and industrial communities

Assessing risk perception and risk management of Covid 19

HSE approach in prevention of Covid 19 and Back to work action

 

 

 

 • سلامت در بلایا و فوریت ها

 

 • مدیریت اطلاعات و ارتباطات خطر در بلایا و فوریتها
 • کاهش خطر در عملیات بازیابی
 • تغییر اقلیم و راهکارهای کاهش اثرات سلامت
 • ارزیابی خطر در مدیریت کاهش خطر بلایا
 • تاب آوری زیرساخت های سلامت در حوزه بلایا و وفوریت ها
 • کاربرد فناری های نوین در مدیریت کاهش خطر بلایا
 • چالش ها و راهبردها در مدیریت کاهش خطر پاندمی
 • نقش سرمایه در کاهش ریسک حوادث و افزایش تاب آوری
 • رویکرد سیستم سلامت به کاهش آسیب پذیری در بلایا و فوریت ها
 • تغییرات نظام مراقبت سلامت در دوران پسا کرونا
 • مدیریت بلایای Natech
 • تقویت حاکمیت خطر بلایا برای مدیریت ریسک بلایا

 

Information management and communication in emergencies and disasters

Reducing Risk in Recovery Operations

Climate change and strategies to reduce health effects

Risk assessment in disaster risk reduction management

Health system resilience in disasters and emergences

Application of new technologies in disaster risk reduction management

Challenges and strategies in pandemic risk reduction management

Investing in disaster risk reduction management and enhance resilience

Health sector approach to vulnerability reduction

Healthcare Transformation in the Post-Coronavirus

Natech (Natural Hazard Triggering Technological Disasters) disaster management

Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه